Productivity Roadshow 2023: สร้างเสริมความรู้ด้วย Lean และ แนวทางการสร้าง Engagement - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Productivity Roadshow 2023: สร้างเสริมความรู้ด้วย Lean และ แนวทางการสร้าง Engagement

สัมมนาวันที่
26 - 27 กันยายน 2566
เวลา 8:30-15:30 น.
โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

วันที่ 26-27 กันยายน 2566

Day1: หัวข้อ Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

Day2: หัวข้อ Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือและหลักการผลิตแบบลีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา เข้าใจวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา นำขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงไปดำเนินการในองค์กรเพื่อทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร และความสำคัญต่อองค์กร (Workforce Engagement)

 

กลุ่มเป้าหมาย

Day1:   ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ

ผู้ที่มีหน้าที่หรือมีความสนใจนำแนวคิดของระบบลีนไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงสนใจนำแนวทางการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

Day2:   ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และผู้สนใจการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของ Lean
 • เข้าใจและวิเคราะห์หาความสูญเสียด้วยเครื่องมือ VSM : Value Stream Mapping
 • เข้าใจวิธีการวัดและวิเคราะห์ OEE: Overall Equipment Effectiveness
 • เห็นแนวทางการเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (Resource Productivity Management)
 • เห็นโอกาสและเทรนด์ Workforce Engagement
 • เห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วมหรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่องานและองค์กรรูปแบบใหม่ กับองค์กรยุคใหม่
 • ฝึกการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงระดับ Engagement เบื้องต้น
 • แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

 

Day1 : 26 กันยายน 2566 | หัวข้อ Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.30 • ความหมายของผลิตภาพ (Productivity)
• แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของลีน
• Lean Principles
• ความสูญเสีย 7 ประการ (7 wastes)
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 • การวิเคราะห์กระบวนการด้วยแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM : Value Stream Mapping)
• แนวทางการปรับปรุง
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 • แนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)
• ความสูญเสียหลัก 6 ประการ(6 big losses)ที่ส่งผลต่อ OEE
• การวัด และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)
• การเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (Resource Productivity Management)
15.30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Day2: 27 กันยายน 2566 | หัวข้อ Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงานสรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

08.30-09.00 ลงทะเบียน
9.00-10.15 • New way of work ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
• นิยาม Engagement ในการทำงานรูปแบบใหม่
• ทำไม Engagement จึงสำคัญกับองค์กรยุคใหม่
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 • Workforce Engagement & Productivity
• พฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างไรที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร
• Workforce Engagement Actvites ที่มีผลต่อความทุ่มเทของพนักงาน
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 • Workshop วิเคราะห์ผลการสำรวจ Workforce Engagement เพื่อการปรับปรุง
• Workforce Engagement Trends
• Q & A
15.30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


วิทยากร

คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต, Industry 4.0, Lean Production, Work System Design, การจัดการกระบวนการ, การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 

คุณณัฏฐทยากร ศิโรเวฐน์ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement, การจัดระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality

 

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard, Competency, Knowledge Management Assessment Professional Trainer, การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting, Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

 

คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ 

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี

 

ค่าธรรมเนียม

 • 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT 7 %)
 • Promotion พิเศษ!! สมัคร 3 ที่นั่งขึ้นไป ราคา 2,000 บาท/ ท่าน  (ไม่รวม VAT 7 %)
 • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าสัมมนาของวันที่สองได้

* สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิจึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

วิธีการชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือFoundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02619-5500 ต่อ 432433

หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)

0952520693 สุภารัตน์

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

Website: www.ftpi.or.th

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ ด้าน Productivity Improvement, การจัดทำระบบ 5ส, Process Improvement & Service Process Improvement, Standard Cost & Cost of Quality เป็นต้น

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles