International Study Visit on SMART DX for Public Services to SWEDEN, ESTONIA and FINLAND - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

International Study Visit on SMART DX for Public Services to SWEDEN, ESTONIA and FINLAND

สัมมนาวันที่
16 - 24 กันยายน 2566
เวลา 8:00-16:00 น.
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐเอสโตเนีย และสาธารณรัฐฟินแลนด์

ระยะเวลาอบรม : 9 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 265,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้านดิจิทัล (Disruptive Technology) ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) หรือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการในธุรกิจแบบเดิมๆ (Traditional Business) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและได้มาซึ่งผลการดำเนินการที่ดีกว่าบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) องค์กรจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และประเมินถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการ International Study Visit on SMART DX for Public Services to SWEDEN, ESTONIA and FINLAND เพื่อศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหน่วยงานตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีขององค์กรที่จัดทำ Digital Transformation Roadmap และ Enterprise Architecture ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานและส่งมอบบริการได้อย่าง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

วัตถุประสงค์

 • สร้างโอกาสทางธุรกิจ เรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ การจัดทำ Digital Transformation Roadmap และ Enterprise Architecture
  หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
 • เรียนรู้แนวทางการยกระดับความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของประเทศ ลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
 • ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สอดรับกับเกณฑ์การบริหารจัดการสมัยใหม่
  อาทิ เกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enables ของรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) การมุ่งสู่ Digital Government/University
  ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งสู่การเป็น Digital Thailand

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา และ เอกชน

 • ผู้บริหารด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาดิจิทัลขององค์กร
 • ผู้บริหารหรือผู้จัดการในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ผู้รับผิดชอบในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้าน DX (Digital Transformation

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ (Government / State Enterprises) และเอกชนที่มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กร (Digital Transformation) รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ของ Sweden-Estonia-Finland ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับภาครัฐวิสาหกิจ ภาคศึกษา และเอกชนของประเทศไทย จำนวน 4-5 องค์กร

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 | กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 | กรุงเทพฯ – สตอกโฮล์ม (สวีเดน)
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
07.00 น. คณะเดินทางถึง เมืองสตอกโฮล์ม หลังจากผ่านบริการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย
นำคณะชม ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม (City Hall)
 
  จากนั้นนำคณะชม พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตั้งอยู่บนเกาะ

Djurgarden ในเขต Ostermalm ของสตอกโฮล์ม เป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที่เป็นทรัพย์สมบัติที่โดดเด่นและล้ำค่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Formosa Restaurant

จากนั้นนำคณะชม ย่านเมืองเก่า (Gamla Stan) ที่อยู่ในเขตทัศนียภาพ ที่สวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Restaurant Hubertus
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Downtown Camper by Scandic **** หรือเทียบเท่า

 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 | สตอกโฮล์ม – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำคณะศึกษาดูงาน 1: Smart City Sweden
  เมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่ดี ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองในอนาคต

ดังตัวอย่าง เช่น

  ·        การเชื่อมต่อและการเทคโนโลยี: มีระบบเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้ IoT เพื่อติดตามสภาพแวดล้อม ระบบการจราจร และการจัดการขยะ เป็นต้น

·        พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเมือง เช่น การใช้พลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และลม และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูง

·        ขนส่งที่ยั่งยืน: การให้บริการขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้รถรางไฟฟ้าและรถไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อสะดวกสบายสู่พื้นที่ในเมือง และการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน

·        การให้บริการให้กับประชาชน: เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การให้บริการออนไลน์ เช่น การชำระเงิน การแจ้งเตือนข่าวสาร หรือการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล

·        นวัตกรรมและธุรกิจสตาร์ทอัพ: มีการเปิดโอกาสให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมือง

  Topic: Building Resilient Smart Cities: Strategies for Sustainable Urban Development
  ·        Smart Cities and Their Significance in The Context of Sustainable Urban Development.

·        Leveraging Technological Advancements for Smart City Development.

·        Key Strategies for Integrating Sustainable Practices in Urban Planning and Infrastructure Development.

·        Enhancing Citizen Engagement and Participation for Inclusive Smart City Development.

·        Harnessing Data-Driven Decision-Making for Efficient Resource Management and Urban Services

·        Case Studies and Best Practices from Smart City Sweden in Building Resilient Smart Cities.

·        Collaborative Approaches and Partnerships Between Public and Private Sectors, Academia, and the Community

·        Importance Of Sustainable Energy Solutions and Renewable Technologies in Smart City Development.

·        Overcoming Challenges and Addressing Potential Risks in The Implementation of Smart City Strategies.

·        Future Prospects and Emerging Trends in Smart City Development for Long-Term Sustainability

·        Conclusion And Key Takeaways for Driving Sustainable Urban Development Through Resilient Smart City Strategies.

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Grand Palace
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสตอกโฮล์ม
17.30 ออกเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ โดยเรือสาราญ SILJA LINE
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ Buffet With Wine/Beer/Soft drink
พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 | เอสโตเนีย
10.15 คณะเดินทางถึง เมืองทาลลินน์ (Tallinn) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเอสโตเนีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะชม เขตเมืองเก่าของทาลลินน์ (Old Town Square) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งยุคกลางที่สวยที่สุด

ในยุโรปเหนือ ย่านทูมเปีย (Toompea) อารามโดมินิกัน (The Latin Dominician)

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Maikrahv Restaurant
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tallink City Hotel **** หรือเทียบเท่า
 

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 | ทาลลินน์ เอสโตเนี
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30-15.00 นำคณะศึกษาดูงาน: E -Estonia Briefing Centre “Estonia’s Digital Transformation”
Estonians are pathfinders, who have built an efficient, secure and transparent ecosystem that saves time and money. e-Estonia invites you to follow the digital journey. The initial part introduces and demonstrates the underlying mechanisms involved in digitizing a society, an overview of the main challenges and policies, an understanding of the infrastructure, e-solutions and services.
15.00-16.00 Presentation: Achieving Business Goals through Automated Solutions with FLOWIT
Flowit was established 15 years ago as a subsidiary to a Swedish stock noted company. Throughout our history we have serviced customers from Telco, Banking, Public, Manufacturing, and service sectors in both quality assurance and software development areas. Focusing today on private midsize companies, our offer is mainly full package of software development from business analysis to maintenance services. Our strengths besides software development are Robotic Process Automation and within AI we specialize Predictive analytics, where we have done projects for corporations with over 25B EUR in annual revenue.
16.00-17.00 Presentation: Self-Service Platform for Cloud and Hosting Providers with WARREN.IO
Highly scalable services for local infrastructure providers. We believe that infrastructure services should be run locally with a platform that is used globally–this brings data sovereignty, better support and lower costs while delivering the user experience that expands internationally.
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tallink City Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 | ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
09.00-10.00 Presentation: Business Market Insights Platform with WELCOME CENTRE ESTONIA
Company database for B2B business. In our panel you can filter with any criteria you choose. Unlike other services, you do not need to pay for every search you want to make. Pay monthly, use as much as you want.
Our main mission is to expand the financial and managerial experiences to the newly founded companies so that the economy grows more and faster with the digital ecosystem we created.
10.00-11.30 Presentation: Education of the Future with TALLINN UNIVERSITY CENTRE FOR INNOVATION IN EDUCATION
  The conflict between a fast-changing society and a largely traditional school system has become a serious obstacle for many countries. Under various terms – new educational paradigm, constructivist approach, inclusive learning, interesting school – lies an inspiring motif to find new ways and ideas to bring the schools to the 21st century.

The center for innovation in education is a development center under Tallinn University’s school of educational sciences. The center aims to be the partner for educational institutions in developing, conducting, analyzing, evaluating, and disseminating development programs, in-service trainings and other formats that support the achievement of development goals in the field of education. We want to shape the best modern educational practice and disseminate it in Estonia and abroad!

The Centre offers:

 • Diverse professional development opportunities in the field of educational innovation
 • Consultation services for educational institutions
 • Monitoring of the implementation of educational innovation in schools and kindergartens
 • Recognition programs for educational innovation initiatives
 • Partnership for educational institutions in Estonia and abroad
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เที่ยง นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือทาลลินน์
คณะออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์
15.30 เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki)

นำคณะเข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Temppeliaukio) หรือที่รู้จักกันในนามโบสถ์หิน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ

โบสถ์แห่งความรัก

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Restaurant Harald
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Original Sokos Hotel Presidentti ****หรือเทียบเท่า
 

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 | เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำคณะศึกษาดูงานที่ 5: Siemens Mobility
องค์กรที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนและประชาชน

Siemens Mobility เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านระบบรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะที่มีการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีในระดับสากล ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาและให้บริการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงให้กับผู้ใช้งาน เป็นบริษัทที่มีระบบและโซลูชั่นที่ครอบคลุมหลากด้าน อาทิ

·         ระบบรถไฟ: สร้างและจัดการระบบรถไฟที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ รวมถึงรถไฟในเมืองและรถไฟสำหรับการขนส่งในเส้นทางยาว

·         ระบบรถไฟในเมือง: มุ่งเน้นการพัฒนาระบบรถไฟในเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อระบบรถไฟกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ และระบบการเตือนเส้นทาง

·         ระบบขนส่งสาธารณะ: สร้างและให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงระบบรถบัส ระบบรถรางและระบบรถรางขนส่งของเมือง

·         การเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติ: การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบควบคุมและการสื่อสารอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

  Topic: Harnessing Technology for Enhanced Public Transportation: A Path to Improved Quality of Life
  ·        Organization Overview

·        Siemens Technology

·        Implementation

·        Success Story for Smart Mobility in Public Transport

·        Future to Improve Public Transportation Efficiency.

·        The Future of Transportation in The Next Era and SDGs.

·         Site Tour

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะชม ห้องสมุดเออดี้ (Helsinki Central Library Oodi) ห้องสมุดไฮเทคแห่งใหม่ที่ถูกออกแบบและสร้างได้อย่างสวยงาม ภายในมีหนังสือต่างๆ กว่า 1 แสนเล่ม มีพื้นที่สำหรับดูภาพยนตร์ สตูดิโอเล็กๆ ไว้เป็นพื้นที่

สำหรับอัดเสียง มีห้อง 3D Printers ที่มีไว้ให้บริการสำหรับนักสร้างสรรค์ ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจที่ไฮเทคของเฮลซิงกิ

 
นำคณะเดินชมสวนสาธารณะ The Esplanadi Park จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ถนน Mannerheimintie Street เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเฮลซิงกิ มีร้านค้าและพิพิธภัณฑ์ตลอดเส้นทางของถนน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Original Sokos Hotel Presidentti **** หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 | เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ
11.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY965
11.40 คณะเดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเกน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง
14.25 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 | กรุงเทพฯ
06.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

ค่าธรรมเนียม
290,000 พิเศษท่านละ 265,000 บาท
กรณีไม่มีคู่หรือต้องการพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
ท่านละ 24,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม
เริ่มต้น ท่านละ 180,000 บาท (หรือตามที่จ่ายจริง)
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาดังกล่าว รวม ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด, ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 4-5 ดาว), อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 17 มื้อ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศ, ค่าเดินทางด้วยเรือสำราญและเรือเฟอร์รี่, ค่าวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ตามระบุ, ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น
 • ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครด่วน ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  • ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Fax: 0-2619-8070

 

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:     0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร), 433 (สุภารัตน์)
มือถือ:        089-442-9453 (ประภาพร) 092-264-4891, 095-252-0693 (สุภารัตน์)
E-mail:       publicseminar@ftpi.or.th หรือ Suparat@ftpi.or.th

 Latest Course


Latest Articles