TQA for Education Sector : โครงร่างองค์กร (Organizational Profile – OP) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA for Education Sector : โครงร่างองค์กร (Organizational Profile – OP)

วันที่อบรม
23 - 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
รร.อมารี วอเตอร์เกท

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เพื่อสร้างความเข้าใจให้องค์กรด้านการศึกษาเข้าใจในกรอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในส่วนการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile – OP)

โครงร่างองค์กร เป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินตนเองขององค์กร และในการเขียนรายงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล โครงร่างองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดบริบทเพื่อทำความเข้าใจองค์กรและวิธีปฏิบัติการ และทำให้องค์กรสามารถระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามของเกณฑ์ในหมวด นอกจากนี้ โครงร่างองค์กรช่วยให้องค์กรสามารถระบุสารสนเทศสำคัญที่อาจขาดหายไป และช่วยให้องค์กรเน้นที่การตอบคำถามและผลลัพธ์การดำเนินการที่สำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ TQA ที่มุ่งเน้นภาคการศึกษา และสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 • เพื่อเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำ Screening report ในส่วนโครงร่างองค์กรจำนวน 5 หน้า

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย / ตัวอย่างกรณีศึกษา /

กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

Present & Comment

23-24 พฤษภาคม 2566

 8,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1 :

 • ความเข้าใจเชิงเหตุผลและแนวทางในการจัดทำโครงร่างองค์กร 5 หน้า
 • อภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องในโครงร่างองค์กร
 • ความเชื่อมโยงของคำถามในโครงร่างองค์กรกับเกณฑ์หมวดต่างๆ
 • OP1 ลักษณะองค์กร
 • สภาพแวดล้อมขององค์กร
 • ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

 

Day 2 :

 • OP2 สถานการณ์ขององค์กร
  • ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
  • ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
  • ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
 • สรุป ถาม-ตอบ และแนวทงการการดำเนินการต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)

E-mail:  tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th หรือ panitnart@ftpi.or.th

 

วิทยากร

พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)


Latest Course


Latest Articles