Site Visit: Digital Transformation อย่างมีประสิทธิผลด้วย EA (Enterprise Architecture) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Site Visit: Digital Transformation อย่างมีประสิทธิผลด้วย EA (Enterprise Architecture)

วันที่อบรม
20 มีนาคม 2566
เวลา 8:00-16:00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Site Visit: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Digital Transformation อย่างมีประสิทธิผลด้วย EA (Enterprise Architecture)
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา  8.00 – 16.00 น.

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้านดิจิทัล (Disruptive Technology) ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันและได้มาซึ่งผลการดำเนินการที่ดีและบรรลุซึ่งพันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร เพื่อให้การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล(Digital Transformation) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการลงทุนองค์กรควรมีการจัดทำ EA (Enterprise Architecture) ถือเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (Digital Transformation) และ EA ช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเห็นภาพขององค์กรที่ตรงกัน เห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่เป้าหมายขององค์กรจนถึงการจัดการงานด้านต่างๆ ตั้งแต่ ความสัมพันธ์ของผู้รับผิดชอบ ข้อมูล กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติ และการบูรณาการระบบเทคโนสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์กร และการดำเนินงาน รวมถึงองค์ประกอบสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
 • เพื่อเห็นตัวอย่าง เคล็ดลับความสำเร็จ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารกลยุทธ์ขององค์กร การออกแบบกระบวนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักการ EA

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร
 • ผู้บริหารหรือผู้จัดการในการวางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรทั้งจากสายงาน IT และ Non-IT

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ ได้เห็นตัวอย่าง เคล็ดลับความสำเร็จ ประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง รวมถึง ได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร


กำหนดการ

08.00-08.30 ลงทะเบียนและขึ้นรถพร้อมกัน ณ ชั้น 1 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน (BTS สนามเป้า)
08.30-10.30 ออกเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
11.00-16.00 รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม

 • การรับนโยบายและแผนระดับชาติด้าน Digital Transformation  และถ่ายทอดสู่วิทยาเขตศรีราชา ในการมีส่วนช่วยขับเคลื่อน Digital Transformation  ให้เขตพื้นที่ EEC
 • การเปลี่ยนแปลงหรือ Driving forces ที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Disruptive Technology)
 • การปรับ Competency บุคลากรสู่โอกาสเชิงกลยุทธ์
 • แนวทางการจัดทำ Digital Roadmap ที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์
 • แนวทางการจัดทำ Business Architecture และ Enterprise Architecture (EA)
 • แนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ Digital Transformation Strategy ของคณะวิทยาศาสตร์
 • Success Story การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการโดย Process Optimization และการสร้างธุรกิจใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
 • เป้าหมายและภาพในอนาคตที่จะต่อยอดความสำเร็จ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การลดสัดส่วนรายได้จากค่าหน่วยกิต เป็นต้น
 • ข้อควรระวังในในการตัดสินในและลงทุนด้าน Digital Transformation

เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติงาน

16.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. / 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.30 น.
**รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม**


วิทยากรประจำโครงการ
คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


ค่าธรรมเนียม

 • 5,000 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)
 • สมาชิกสถาบันลดเพิ่ม 5 %
  หมายเหตุ : รวมค่าพาหนะ ค่าเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน ผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือFoundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าเข้าร่วมกิจกรรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02619-5500 ต่อ 432433
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
0952520693 สุภารัตน์
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th
Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles