Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

Productivity Roadshow 2023 : Scaling up Sustainable Productivity for Future-Ready Businesses

สัมมนาวันที่
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,950 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

Day1: หัวข้อ Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

Day2: หัวข้อ Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ณ ห้องคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือและหลักการผลิตแบบลีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา เข้าใจวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา นำขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงไปดำเนินการในองค์กรเพื่อทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการสร้างความผูกพันของบุคลากร และความสำคัญต่อองค์กร (Workforce Engagement)

 

กลุ่มเป้าหมาย

Day1: ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ ผู้ที่มีหน้าที่หรือมีความสนใจนำแนวคิดของระบบลีนไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงสนใจนำแนวทางการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

Day2: ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน, ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์, นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจการสร้างความผูกพันและพัฒนาบุคลากร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของ Lean
 • เข้าใจและวิเคราะห์หาความสูญเสียด้วยเครื่องมือ VSM : Value Stream Mapping
 • เข้าใจวิธีการวัดและวิเคราะห์ OEE: Overall Equipment Effectiveness
 • เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและแสดงผล OEE แบบ Real-Time
 • ฝึกการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงระดับ Engagement เบื้องต้น
 • แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

Day1: 20 กุมภาพันธ์ 2566 | หัวข้อ Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
 • ความหมายของผลิตภาพ (Productivity)
 • แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของลีน
 • Lean Principles
 • ความสูญเสีย 7 ประการ (7 wastes)
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00
 • การวิเคราะห์กระบวนการด้วยแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM : Value Stream Mapping)
 • แนวทางการปรับปรุง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30
 • แนวคิด และหลักการของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)
 • ความสูญเสียหลัก 6 ประการ(6 big losses)ที่ส่งผลต่อ OEE
 • การวัด และวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ และแสดงผลแบบ Real time
15:30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Day2: 21 กุมภาพันธ์ 2566 | หัวข้อ Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงานสรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:15
 • การทำงาน Next Normal ที่องค์กรควรเข้าใจ
  • Workplace
  • People
  • Technology
 • ทำไม Engagement จึงสำคัญกับองค์กรยุคใหม่
10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00
 • Workforce Engagement เพิ่ม Productivity ได้อย่างไร
 • พฤติกรรมการทำงานของพนักงานอย่างไรที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30
 • ถ้าพนักงานจะทุ่มเทกับการทำงาน องค์กรควรให้ความสำคัญกับเรื่องใด
 • รับฟังเสียงพนักงานที่ต้องการให้องค์กรปรับปรุงกับการทำงาน  Next Normal
 • Engagement for a Future-Ready Workforce
15:30 จบการสัมมนา เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากร

 • คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
  ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต, Industry 4.0, Lean Production, Work System Design, การจัดการกระบวนการ, การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
 • คุณดุจดาว ดวงเด่น
  ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิต HR Scorecare, Competency, Knowledge Management Assessment Professional Trainer, การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting, Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ
 • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์
  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี

 

ค่าธรรมเนียม

 • 5,950 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)
 • Promotion พิเศษ!! สมัคร 2 ที่นั่ง ราคา 10,000 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)
 • สมาชิกสถาบันลดเพิ่ม 5 %

 

ลงทะเบียน  ( กรุณาลงทะเบียนทั้ง 2 วัน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าสัมมนาของวันที่สองได้ )

Day1 Click -> Productivity Roadshow 2023 : Lean and OEE: ยกระดับ ปรับกระบวนการ วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน

Day2 Click -> Productivity Roadshow 2023 : Boosting Workforce Engagement ผูกใจพนักงาน สรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**สมัครสมาชิกสถาบันเพื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.ftpi.or.th/member

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
  • มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail publicseminar@ftpi.or.th

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใน วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66  โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าสัมมนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 02619-5500 ต่อ 432433

หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)

0952520693 สุภารัตน์

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงกระบวนการผลิต กลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles