หลักสูตร TQA for Education Sector : ผลลัพธ์ (หมวด 7) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

หลักสูตร TQA for Education Sector : ผลลัพธ์ (หมวด 7)

วันที่อบรม
3 - 4 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เพื่อสร้างความเข้าใจให้องค์กรด้านการศึกษาเข้าใจในกรอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ในส่วนการรายงานผลลัพธ์ (หมวด 7)

ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน ผลการดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราความครอบคลุม และความสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์

กับข้อกำหนดด้านผลการดำเนินการที่สำคัญขององค์กร.

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ TQA ที่มุ่งเน้นภาคการศึกษา และสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 • เพื่อเข้าใจและทราบแนวทางในการรายงานผลลัพธ์ (หมวด 7)

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย /

ตัวอย่างกรณีศึกษา /

กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

Present & Comment

3-4 สิงหาคม 2566

 8,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1 :

 • ความเข้าใจเชิงเหตุผลและแนวทางการรายงานผลลัพธ์
 • ระบบการทบทวนผลการดำเนินการขององค์กร
 • การวัดผลการดำเนินการ
 • การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการ
 • การปรับปรุงผลการดำเนินการ

 

Day 2 :

 • ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์กับเกณฑ์หมวดต่างๆ
 • ตัวอย่างการรายงานผลลัพธ์
 • หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
 • หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
 • หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร
 • หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการของหมวดผลลัพธ์ (Level-Trend-Comparison-Integration

 

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail:  tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th หรือ chutima@ftpi.or.th

 

วิทยากร

พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


Latest Course


Latest Articles