SE-SPN : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Strategic Planning - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SE-SPN : Drive for Excellence with State Enterprise Enablers: Strategic Planning

วันที่อบรม
1 - 2 มิถุนายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและการนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
 • คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและผู้รับผิดชอบแนวทางการประเมินและพัฒนารัฐวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

 

หัวข้อ

 • หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
 8. การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน
 • เครื่องมือที่ 1: การวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เครื่องมือที่ 2: Balanced Score Card & KPI Map
 • เครื่องมือที่ 3: Advance Strategic Planning Model
 • เครื่องมือที่ 4: Business Model Creation

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: publicseminar@ftpi.or.th Website: www.ftpi.or.th

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

คุณศุภชัย เมืองรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรLatest Course


Latest Articles