PPS-07 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PPS-07 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)

วันที่อบรม
13, 27 มิถุนายน 2566

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,800 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องอาศัยกลไกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการขับเคลื่อน การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การลดต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยนำเทคนิคต่าง ๆ ด้านการเพิ่มผลิตภาพมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของรัฐ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการดำเนินงานในทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาความสูญเสีย (wastes)  ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน  การใช้เครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลผลิตจะทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มคุณค่าในกระบวนการและความยึดหยุ่นของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงแนวทางการวัดการเพิ่มผลิตภาพเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐ
 2. เพื่อสร้างทักษะในการวิเคราะห์ความสูญเสียของการปฏิบัติการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณเชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม  (Online : Promotion 1 Free 1)

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
9,800 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
10,486 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่นที่ 7

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. และ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น..

 

หัวข้อ

Day 1

 • ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาครัฐ
 • การวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการ
 • Workshop / ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการ
 • Assignment / มอบหมายการวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการขององค์กร (1 กระบวนการ)
 • แนวทางและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตสำหรับภาครัฐ
 • Process Improvement การปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน
 • Workshop / ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความสูญเสียในกระบวนการ
 • Assignment / มอบหมายการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร (1 กระบวนการ)

 

Day 2

 • แนวทางและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตภาครัฐ
 • นำเสนอ การปรับปรุงกระบวนการ
 • บทเรียนจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lesson Learn)
วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)


Latest Course


Latest Articles