WM-16: Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-16: Practical Knowledge Management: KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)

วันที่อบรม
30 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การจัดการความรู้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการทำงานเพื่อยกมาตรฐานองค์กรสู่รางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ หลายๆ หน่วยงานต่างตระหนักและต้องการให้มีการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วยงานของตน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างและภาพรวมให้เห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมและแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน  อีกทั้งช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบบทบาทของตนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการความรู้ในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการจัดการและพัฒนาความรู้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้
 • เพื่อเข้าใจบทบาทของผู้บริหารต่อความสำเร็จการจัดการความรู้
 • เพื่อปรับแนวคิดให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : พัชรีพร คุณาวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)​

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ  , Customer Management  , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 7 กันยายน 2566

 

หัวข้อ​

 • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร
 • กรณีตัวอย่าง
 • ฝึกปฏิบัติ การค้นหาความรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (Knowledge Audit)
 • สรุปแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร
วิทยากร

พัชรีพร คุณาวุฒิ

• ผู้เชี่ยวชาญส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ , Customer Management , Knowledge Management ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 40 องค์กร


Latest Course


Latest Articles