WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

WM-15: Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)

วันที่อบรม
1 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลผลิต ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร การบริหารจัดการคนในองค์กรให้เกิดการทำงานเป็นทีม และสามารถนำเอาศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนมาเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับความสามารถการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผนวกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดว่าปัญหานั้นจะยังคงอยู่ หรือจะได้รับการแก้ไขให้จบสิ้นไปไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Team AIMS อันประกอบด้วย การสร้างทีมในฝัน (Team Alignment) การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน (Team Improvement) การบริหารทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Team Management) และการสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)  หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานผ่านเครื่องมือและวิธีการอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทีมงาน และวางแผนงานภายในองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เลื่อนเป็น วันที่ 1 มีนาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ​

 • แนวคิด Productivity (Balancing between
 • Efficiency and Effectiveness)
 • ทฤษฎี R และ Team AIMS
 • Team Alignment
 • Exercise I – Winner and Loser
 • Team Improvement
 • Exercise II -การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้ทีมงาน  (Systematic problem  solving)
 • การบริหารทีม (Team Management)
 • Exercise III – การบริหารและตัดสินใจภายใต้ทีมงาน
 • การสร้างดุลยภาพระหว่างตนและทีม (Team Sufficiency)
 • สรุป
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles