SD-16 : Secret of The Cognitive Thinking (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-16 : Secret of The Cognitive Thinking (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง) New

วันที่อบรม
28 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยสิ่งเร้า สิ่งล่อใจ ความสะดวกสบายต่างๆกำลังหลอมรวมชีวิตประจำวันของเราเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี หากเราไม่รู้เท่าทันที่จะนำพาทักษะการรู้คิด (Cognitive Thinking Skill) เข้าไปใส่ใจ ควบคุม และดูแลสมองและจิต (Mental Process) การดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็จะดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ (Auto Pilot) โดยปราศจากการใช้สติ และปัญญา

 

Secret of The Cognitive Thinking 101 (เผยไต๋การลับคมคิดให้สมอง)” จะปลุกสิ่งที่หลับอยู่ใต้สมองให้เกิดการเคลื่อนไหว เกิดการโยงใย ทำให้คุณรู้สึกสนุกในการนำทักษะการรู้คิดเข้าไปทำงานร่วมกับสมอง โดยการเผยไต๋กลเม็ด เคล็ดลับ วิธีการ ในการสร้างกระบวนการจัดการความรู้สึกและการรับรู้ของสมอง เพื่อยกระดับฟังก์ชั่นการทำงานของสมองของคุณให้สามารถคิดเรื่องซับซ้อนให้เป็นขั้นเป็นตอน และสามารถถ่ายทอดสื่อความให้เข้าใจได้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเบื้องต้น (101) ที่เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาบุคลากร(ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ)  เพราะถือเป็นองค์รวมของการเรียนรู้ในกลุ่มการรู้คิด ทำให้รู้จักการใช้ความคิดอย่างจดจ่อ มีการยืดหยุ่นทางความคิด มองเห็นภาพกว้าง และสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของสมอง จิต สภาวะรอบตัว และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน

 

การอบรมจึงเน้นไปที่การทำกิจกรรม การลงมือทำ ผ่านแบบทดสอบ บอร์ดเกมส์ ตลอดจนการแนะนำแอพพลิเคชั่น ที่จะทำเชื่อมโยงความทรงจำ ความรู้ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา เข้ากับการเชื่อมโยงความคิด ผู้คน ทฤษฎีใหม่ โอกาสจากภายนอก จนเกิดความสนใจที่ขยายแผ่กว้างออกไปเรื่อย ๆ ได้

 

         เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำให้สมองของคุณได้พัฒนา โดยการถ่ายทอดเคล็ดลับเบื้องต้นในการทำงานของสมอง เมื่อคุณได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับสมองได้ คุณก็จะสามารถกำกับพฤติกรรมของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ถ้าคุณยังไม่อยากให้ความคิดของคุณตาย หรือนิ่งเฉยอยู่กับที่ มารู้จัก ความลับของสมอง และลับคมคิดให้มันกันเถอะ

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจวิธีการทำงาน และโครงสร้างของสมอง และสามารถเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่สะสมมา เชื่อมโยงกับโลกใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ได้อย่างกลมกลืน
 • เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของกลุ่มการรู้คิด (Cognitive theories) มี
  • ความเชื่อมโยงของสมองและจิตแบบองค์รวม
  • มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
  • มีการใช้สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย เพื่อให้เกิดการรู้เห็นที่ชัดเจน กระชับ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงได้ มีความยืดหยุ่น (Systematic Thinking)
 • เกิดความคิดอย่างมีตรรกะ มีหลักการ มีเหตุมีผล (Critical Thinking)
 • สามารถใช้สติ ปัญญา เพื่อดำรงชีวิตให้เกิดความสุข และประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตประจำวัน
 • เกิดการเรียนรู้บุคลิกภาพของบุคคล

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวันรัตน์ สันติวิภานนท์

– วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร

– ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล

– วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น

– อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)​

– ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัทเอกชนหลายแห่ง

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 มีนาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

 

หัวข้อ​

 • การทำงานร่วมกับสมองส่วนต่างๆ สมองส่วนหลัง (BACK) สมองส่วนลิมปิก (LIMPIC) และสมองส่วนคอร์เท๊กซ์ (CORTEX)
 • ทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21
 • Cognitive Function กระบวนการทางสมองในการรับข้อมูล และตัดสินใจสิ่งต่างๆ หมายความถึงอะไรบ้าง
 • EF, Executive Function การฝึกทักษะการจัดการให้กับสมองในวัยเด็ก และความสัมพันธ์กับ Cognitive Function
 • เคล็ดลับการฝึกฝน และลับคมคิดให้สมองยังจดจำ ทำงาน และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
  • ความเชื่อมโยงของจิตและสมอง ที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
  • การคิดแบบ Golden Circle, Start with Why? คุณค่าของชีวิตและการคิดแบบยั่งยืน
  • ระบบ 1 (คิดเร็ว) และระบบ 2(คิดช้า) ของสมองทำงานอย่างไร
  • ความลำเอียงของสมองที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
  • ไซโคลน นึก คิด ทำ นำเสนอ สะท้อน , ไซโคลนสร้างสรรค์การเรียนรู้
  • สติ สมาธิ วิริยะ ปัญญา ศรัทธา : เคล็ดลับการทำงานของการนึก คิด ทำ นำเสนอ
 • ฝึกสมองด้วยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
 • Cognitive Function กับการแสดงออกผ่านบุคลิกภาพ
วิทยากร

อ.วันรัตน์ สันติวิภานนท์

- วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการ และพัฒนาองค์กร
- ผู้แต่งหนังสือ 17 เครื่องมือนักคิด / หนังสือพัฒนาระบบข้าราชการของ กพร / หนังสืออบรมทางไกล
- วิทยากรด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- อาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ ม.เกษตรฯ มหิดล ลาดกระบัง เป็นต้น
- อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน บริษัทเอกชนหลายแห่งLatest Course


Latest Articles