SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)

วันที่อบรม
4 เมษายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เวลา นับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านสามารถ จัดความสำคัญของงาน งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ต้องทำก่อน ทำหลัง  และทราบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ  มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลา เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เรียนรู้หลักการจัดความสำคัญของงานเทคนิคในการบริหารเวลา
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเครื่องมือในการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณบุญสืบ ปัญญา

กรรมการผู้จัดการ สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอ-ทีม บริษัท ไอ-ทีม จำกัด

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Leadership  , Teamwork , การจูงใจ , การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,การบริหารความขัดแย้ง

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 4 เมษายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ​

 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • แบบประเมินตนเอง
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (Activity Prioritization)
  • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำตารางการบริหารเวลา (Time Schedule)
  • ฝึกปฏิบัติ
 • เครื่องมือการบริหารเวลา 3 : เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
  • สรุปความคิดรวบยอด
วิทยากร

อ.บุญสืบ ปัญญา

กรรมการผู้จัดการ สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอ-ทีม บริษัท ไอ-ทีม จำกัด
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Leadership , Teamwork , การจูงใจ , การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,การบริหารความขัดแย้งLatest Course


Latest Articles