SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-05 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

วันที่อบรม
27 - 28 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

การปฏิบัติงานย่อมต้องเผชิญกับปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
 • เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลิต TQM TPM OEE  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  การจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15-16 มีนาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 27-28 กันยายน 2566

รุ่น 4 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

 

หัวข้อ​
Day 1

 • กระบวนการประเมินสถานการณ์ (Situational Appraisal)
 • แนวคิดที่จำเป็นในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Concept for Problem Solving and Decision Making)
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา ( Problem Solving Process )
 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การระบุสาเหตุของปัญหา
 • การยืนยันสาเหตุของปัญหา
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ( Tool for Problem Solving Process)
 • Workshop “Problem Solving“

Day 2

 • กระบวนการตัดสินใจ( Decision Making Process)
 • การกำหนดผลลัพธ์ และวัตถุประสงค์
 • การกำหนดทางเลือก
 • การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
 • การประเมินความเสี่ยง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ ( Tool for Decision Making Process)
 • Workshop “Decision Making“
 • สรุปและคำถาม
วิทยากร

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น


Latest Course


Latest Articles