SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-04 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)

วันที่อบรม
9 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายโดยผ่านกระบวนคิดการวิเคราะห์ผนวกกับมุมมอง ประสบการณ์

ที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ วิธีการ ตลอดจนสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการทำงานและธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์สมัยใหม่ รูปแบบต่าง ๆ
 • เพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน และธุรกิจได้
 • เพื่อให้ทราบมุมมอง แนวทาง วิธีพัฒนาตนเองสู่การคิดอย่างมีกลยุทธ์ในการทำงานได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจากกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภาพองค์กรเพื่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ

 

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1) 

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 (Online : Promotion 1Free1) 

 

หัวข้อ​

 • แนะนำภาพรวมหลักสูตร + กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • เรียนรู้กระบวนการคิด และการพัฒนาการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ตามหลักการ Whole Brain Model และระบบการคิด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กิจกรรม

 • เรียนรู้ความหมายของกลยุทธ์ องค์ประกอบของกลยุทธ์
 • เรียนรู้ความหมาย รูปแบบ และองค์ประกอบของการคิดอย่างมีกลยุทธ์
 • กระบวนการคิดอย่างมีกลยุทธ์

     ขั้นตอนที่ 1 การคิดหาเป้าหมายที่ท้าทายและแตกต่าง

     ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานการณ์ภายใน เน้นการค้นหาความเก่ง (Core competency) ขององค์กร

     ขั้นตอนที่ 3 การคิดหาแนวทางที่โดดเด่นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

     ขั้นตอนที่ 4 การคิดหาแนวทางลดอุปสรรคต่อการบรรลุความสำเร็จ และยั่งยืน

 • ฝึกปฏิบัติ

     ขั้นตอนที่ 5 การประเมินสถานการณ์ภายนอก เน้นการรับมือความไม่แน่นอน (Uncertainty)

 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
 • การประยุกต์กระบวนการคิดอย่างกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ
วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ


Latest Course


Latest Articles