SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)

วันที่อบรม
21 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่าง ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่าง ๆต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตนเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดีบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดว่าชีวิตเราต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Self AIMS อันประกอบด้วย การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness) การสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต (Self Initiation) การกระตุ้นจูงใจตนเองและการบริหารเวลา เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Self Motivation) และการสร้างสมดุลให้แก่ตนเองอันก่อให้เกิดความสำเร็จทั้งงานและชีวิตส่วนตน (Self Sufficiency)

 

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักและเข้าใจตัวเองสามารถประเมินจุดเด่น และจุดที่ควรมีการปรับปรุงของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการ และวางแผนตนเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีแบบแผน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา 1 วัน 

รุ่น 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ​

 • แนวคิดผลิตภาพ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
 • การเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเองตามแนวทางของ Self AIMS
 • การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness)
  • แนวทางการจัดทำ และวิเคราะห์ Self SWOT เพื่อการพัฒนาตนเอง
 • การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง (Self Initiation)
  • หลักการพื้นฐานการจัดการกับวิธีคิดของตนเองเพื่อแรงบันดาลใจ นำไปสู่การริเริ่มสิ่งใหม่ อย่างสร้างสรรค์
 • การบริหารโอกาสของตนเอง (Self Management)
  • แนวทางการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญ
 • การสร้างสมดุลชีวิตสำหรับตนเอง (Self Sufficiency)
  • หลักการพื้นฐานในการสร้างความสมดุลชีวิต ทั้งกับตนเอง การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 • สรุป และถาม ตอบ
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles