OE-06: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-06: Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)

วันที่อบรม
30 พฤษภาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เมื่อองค์กรนำเทคโนโลยีทันสมัยอย่าง Automation และ AI เข้ามาใช้ในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ทำให้ระบบงานเปลี่ยน วิธีการทำงานก็เปลี่ยนตาม การถอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน : Work instruction จึงเป็นความท้าทายที่จะทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้ได้ง่าย ทำงานถูกต้อง รอบครอบ ปลอดภัย แต่ในทางปฏิบัติผู้จัดทำ WI มักเกิดคำถามตลอดเวลา เช่น ควรอธิบายลงรายละเอียดหรือเขียนกว้างๆ? ควรใส่มาตรฐานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่? ควรเขียนทั้งกระบวนการหรือแยกเป็นกระบวนการย่อยๆ? คนทำงานเก่งแต่ไม่สามารถอธิบายและเขียนออกมาได้จะทำอย่างไร? WI กระดาษพนักงานไม่อ่านจะทำอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย Digital?

หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับทุกคำถาม ถ่ายทอดแนวทางการค้นหา Best Practices จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสร้างสื่อการเรียนรู้เป็น VDO โดยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Learning)  ผ่านการบรรยาย ทดลองทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน การนำเสนอผลการเรียนรู้ และสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน เท่าที่ผู้เรียนงานจะสามารถรับรู้ได้
 • ฝึกฝนทักษะการถอดเทคนิคและเคล็ดลับของผู้มีประสบการณ์ในงาน
 • เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้เรียนรู้เพื่อสร้าง Work Instruction ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard, Competency , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2566

หัวข้อ

 • ทำความเข้าใจความสำคัญของ Work Instruction ที่ดีเข้าใจง่าย
 • ฝึกปฏิบัติค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practices) สำหรับเป็นต้นแบบ
 • Workshop จัดทำ Work Instruction ผ่านกิจกรรมกลุ่ม
  • การเขียนขั้นตอนการทำงาน (Job Breakdown) ให้สั้นกระชับ
  • การถอดเทคนิค / เคล็บลับการทำงาน
  • การออกแบบรูปแบบ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย
 • ฝึกทำ VDO สื่อการเรียนรู้ Step-by-Step (การลำดับเนื้อหา การเลือกภาพ การใส่คำบรรยาย)
 • สรุปบทเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ


Latest Course


Latest Articles