OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)

วันที่อบรม
12 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้าน ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความตระหนักในด้านผลิตภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและเข้าใจในองค์ประกอบของการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ​
 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 18 เมษายน 2566 (Online: Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 (Online: Promotion 1Free1)

หัวข้อ

Productivity & Business Game

 • หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
 • ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
 • ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
 • องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 

Productivity Basic Tools & Techniques

 • ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร
 • เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 • แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 

Group Brainstorming

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติสำหรับการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles