OE-01: PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

OE-01: PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ New

วันที่อบรม
21 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

“PDCA” หรือ Deming Cycle คือแนวคิดการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การวางแผน(Plan) การดำเนินการ(Do) การตรวจสอบ(Check) และการทำให้เป็นมาตรฐาน(Act) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานทั้งระดับกิจกรรม โครงการ การดำเนินงานในหน่วยงานทุกระดับ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงาน ซึ่งทำให้การดำเนินงานมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นระบบ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานอย่างมีผลิตภาพ ยกระดับผลลัพธ์ของงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภาพ
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของ PDCA
 • เพื่อให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้มีแนวทางในการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบตามหลักการของ PDCA

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ
 • Supervisor และ Manager
 • บุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 21 มีนาคม 2566 (Online: Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2566

หัวข้อ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภาพ : Productivity
  • ความหมายของ Productivity
  • แนวคิดผลิตภาพ : Productivity Concept
  • ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่าในการทำงาน
  • Productivity กับการปรับปรุงงาน
 • หลักการเบื้องต้นของ PDCA
  • PDCA คืออะไร
  • PDCA ช่วยให้การทำงานงานมีผลิตภาพได้อย่างไร
  • แนวทางการประยุกต์ใช้ PDCA ในการทำงาน
  • Workshop PDCA ในการทำงาน และ โครงการ
 • PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
  • การวางแผนสำหรับการปรับปรุงงาน
  • การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแนวทางปรับปรุง
  • การผลักดันการดำเนินงานตามแผน
  • การติดตามและวัดผลลัพธ์การดำเนินงาน
  • การทำให้เป็นมาตรฐาน
  • Workshop
วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles