FSD-6 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-6 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)

วันที่อบรม
19 กันยายน 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้  การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะ บุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

Learning Method:

 

วิทยากร : ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน

ประสบการณ์และผลงาน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking Card

 

เหมาะสำหรับ
 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 เลื่อนเป็นวันที่ 19 กันยายน 2566

รุ่น 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

 

หัวข้อ

 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • สรุป และถาม ตอบ

Future Skills Development Program 2023 ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
E-mail : training@ftpi.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน

ประสบการณ์และผลงาน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking CardLatest Course


Latest Articles