TQA Criteria รุ่น 9 เต็ม - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA Criteria รุ่น 9 เต็ม

วันที่อบรม
19 - 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 9:00-17:00 น.
รร.อมารี วอเตอร์เกท

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม 3 วัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น 9,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • โครงร่างองค์กร
  • การนำองค์กร
  • กลยุทธ์
  • ลูกค้า
  • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • บุคลากร
  • การปฏิบัติการ
  • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
วิทยากร

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

รัชฎา อสิสนธิสกุล

ผู้จัดการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาองค์กร และระบบคุณภาพLatest Course


Latest Articles