TQA Criteria รุ่น 7 เต็ม !! - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

TQA Criteria รุ่น 7 เต็ม !!

วันที่อบรม
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
เวลา 9:00-17:00 น.
โรงแรม พูลแมน (ขอนแก่น)

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม 3 วัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น 9,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • โครงร่างองค์กร
  • การนำองค์กร
  • กลยุทธ์
  • ลูกค้า
  • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • บุคลากร
  • การปฏิบัติการ
  • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน การพัฒนาองค์กร และระบบคุณภาพLatest Course


Latest Articles