FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)

วันที่อบรม
19 ธันวาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาตนเองในอีกหลาย ๆด้าน การมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีตรรกะมีความสำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อน

ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)  ช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งทีทำอยู่นั้นมาถูกทางหรือไม่อย่างไร ช่วยให้คิดโดยใช้ข้อเท็จจริง เป็นการฝึกมองปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทะลุ คมชัด และสมเหตุสมผล ช่วยให้การวางแผนงาน การแก้ปัญหา และการทำงานให้มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) และสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesize) เพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ และช่วยให้ได้ผลลัพท์สุดท้ายตามเป้าหมายที่วางไว้

 

วัตถุประสงค์

 • สามารถพัฒนาความคิดของตนเองให้มี Logical Thinking เพื่อประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวัน
 • สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ตามเป้าหมาย
 • นำเทคนิคและกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking ไปต่อยอดในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

 

Learning Method:

 

วิทยากร : คุณวีรพันธ์ มณีวงศ์

นักพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ( People Developer and Organization Developer )

ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารโครงการดังกล่าวมากว่าสิบปี ทำให้ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายนอกเหนือจาก Technical skill ที่เกี่ยวกับด้าน Engineering แล้ว ยังรวมถึงด้าน Soft Skill อื่นๆ ได้แก่ การวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และที่สำคัญคือ ทักษะที่เกี่ยวกับ”คน” เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม ทำให้มองเห็นว่าการจะบริหารโครงการ หรือบริหารงานให้ประสบความสำเร็จต้องผสมผสานทั้ง Technical Skill , Human Skill , Soft Skill และ Business Skill ที่ลงตัวและสอดคล้องไปตามสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการ

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เลื่อนเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 2 วันที่ 26 กันยายน 2566 (Online : Promotion 1Free1)

รุ่น 3 วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (Online : Promotion 1Free1)

 

หัวข้อ

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

Future Skills Development Program 2023 ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)
E-mail : training@ftpi.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456Latest Course


Latest Articles