BOT 101: How to create LINE BOT for organization management. (For NON-IT) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

BOT 101: How to create LINE BOT for organization management. (For NON-IT)

วันที่อบรม
26 - 27 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการใช้ข้อมูล และหนึ่งในปัจจัยของการใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ข้อมูลจำเป็นต้องเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน (User-Friendly)

หากกล่าวถึงข้อมูลไม่ว่าจะในฐานะ “ผู้ใช้ข้อมูล” หรือ “ผู้ทำข้อมูล” มักจะคุ้นเคยกับ Spreadsheet เช่น Excel หรือ Google Sheet ปัญหาของ “ผู้ทำข้อมูล” มักอยู่ที่ช่องทางการนำเสนอ และปัญหาของ “ผู้ใช้ข้อมูล” มักอยู่ที่การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ เพราะช่องทางของการนำเสนอนั้นมักยากต่อการเข้าถึง

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการทำงานที่ไม่คล่องตัวของผู้ใช้ข้อมูล เพราะหลายครั้งผู้ใช้ข้อมูลต้องการจะดูข้อมูลที่สำคัญบางส่วนเท่านั้น เช่น ข้อมูลสินค้าคงเหลือ เป็นต้น รวมถึงปัญหาการรับ–ส่งข้อมูลที่ไม่ update อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดของการนำข้อมูลไปใช้ได้

หลายท่านอาจเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญและสามารถจัดการได้ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบในหลายส่วนงาน

 

 • ระดับผู้ใช้ข้อมูล
  • ปัญหา : การเข้าถึงข้อมูลยาก (User- Unfriendly)
  • ผลกระทบ : ไม่สะดวกต่อการใช้งาน, การไม่อยากใช้ข้อมูล, ข้อมูลที่ได้ไม่ update
 • ระดับผู้ทำข้อมูล
  • ปัญหา : ช่องทางการนำเสนอข้อมูลหรือรายงาน
  • ผลกระทบ : ก่อให้เกิดงานประจำที่สูญเปล่า (Non-Value Job)
 • ระดับองค์กร
  • : ผลกระทบ : องค์กรมีวัฒนธรรมของการไม่ใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เป็นผลกระทบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ทำข้อมูล, ระดับผู้ใช้ข้อมูล และระดับองค์กร (win-win) ด้วยการนำดิจิทัลขั้นสูง เช่น APIs ของ GCP (Google Could Platform) และ LINE Platform ที่มียอดผู้ใช้งาน 50 ล้านคนหรือมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนประชากร (ข้อมูลสถิติปี 2564 จาก LINE ประเทศไทย)

 

เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีหรือเทคโนโลยี แต่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยนชน์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน สายงานนักวิเคราะห์ข้อมูล, ทรัพยากรบุคคล, นักบัญชี, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการและนำเสนออมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเข้าใจขั้นตอนการสร้าง BOT โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง APIs ได้ด้วยตนเอง
 • ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทองค์กร

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

องค์กรสามารถใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยลด Process การทำงานที่สูญเปล่า (Non-Value Job) และระยะเวลาของการทำงาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เห็นประโยชน์ของการนำข้อมูลมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้เติบโต

 

วิธีการฝึกอบรม

* ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ด้าน Excel ขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ*

** กรุณานำ Notebook มาใช้ในการอบรม (ถ้ามี) **

***สามารถนำ Case study องค์กรตัวเองเพื่อทำ workshop ได้***

 

วิทยากร

คุณพรรษชล บุญมา

นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

ราคา 12,000 บาท (ไม่รวม Vat)

พิเศษ!! สมัคร 2 ท่านต่อองค์กร เหลือท่านละ 10,000 บาท

หมายเหตุ: สมาชิกลดเพิ่ม 5%

 

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 : วันที่ 26-27 กันยายน 2565

รุ่น 2 : วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565

 

 หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1 :

 • LINE section
  • LINE OA
  • LINE APIs
  • LINE APIs Ecosystem
  • Messaging API
  • Flex Message
 • Google section
  • Google Sheet
  • Dialog flow
 • BOT section
 • Data Section
  • พื้นฐาน Database
  • Database ในชีวิตจริง
  • การออกแบบการสร้าง Database ด้วยตัวเอง
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง LINE BOT step by step

 

วันที่ 2 : Workshop ฝึกปฏิบัติจาก Case study จริงเพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์และต่อยอดการใช้งานได้

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 02-619-5500 ต่อ 467 I 097-956-9822 (พนิตนาฎ)

E-mail:   panitnart@ftpi.or.th  

วิทยากร

พรรษชล บุญมา

Data Analyst and Accounting Professions
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles