Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Knowledge Management and Innovation Management - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Knowledge Management and Innovation Management

วันที่อบรม
29 - 30 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เจาะลึกแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และการตัดสินใจในการพลิกโฉมธุรกิจองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญและเสริมสร้างสมรรถนะหลักองค์กร และพลิกโฉมสร้างโอกาสให้กับองค์กรการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
 • เพื่อบริหารองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และธุรกิจ โดยใช้องค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร และการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมกรณีศึกษา
 • เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • บูรณาการร่วมกับการนำองค์กร การจัดทำกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า และการจัดระบบงานและพัฒนากระบวนการ

 

ประโยชน์

 • เข้าใจในทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • ทราบแนวทางในการประเมินความสำเร็จชองกระบวนการและผลลัพธ์
 • ทราบแนวทางในการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างบรรยากาศให้ประสบความสำเร็จ
 • ทราบถึงความเชื่อมโยงไปถึงการจัดการด้านอื่น ๆ เช่น การนำองค์กร การสร้าง เผยแพร่ ประยุกต์ เก็บ รักษาและต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 29-30 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

 • แนวทางการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
 • กระบวนการการจัดการความรู้
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการความรู้ พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้
 • แนวทางการบริหารจัดการลูกค้าและแนวทางการประเมินความสำเร็จ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวคิด หลักการ ประเด็นพิจารณา ความเชื่อมโยง และผลลัพธ์ที่สำคัญ
 • แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม
 • เครื่องมือ การบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อมตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

 

วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ นวัตกรรมและพัฒนาองค์กรหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles