Public Training

[2022] WM-07 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

“ผู้นำ” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรยุคใหม่ได้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ผู้นำจึงต้องเป็นผู้พาองค์กรก้าวผ่านความท้าทาย สามารถปรับเปลี่ยน หรือ Disruptive ตนเองได้ก่อนที่จะถูก Disruptive จากคู่แข่ง ผู้นำที่ชาญฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ในการนำทีม  สามารถแสดงบทบาทผู้นำได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมี  Model ในการเป็นผู้นำ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ตามและทีม เพีอนำองค์กรสู่ความแข็งแกร่ง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบมุมมอง และภาวะผู้นำยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างศักยภาพ วิธิคิดและทำ สู่การเป็นผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
 • ทราบ Model รูปแบบของผู้นำ และนำมาปรับให้เหมาะสมกับตนเอง และสถานการณ์ได้

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.ธเนศ เครือโสภณ

วิทยากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน Leadership , Coaching

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of America–Los Angeles, U.S.A.,​ Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น​

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19 เมษายน 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 20 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

 • ภาวะผู้นำ กับวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคดิจิทัล
 • เปิดมุมมอง แนวคิดผู้นำยุคใหม่
 • Intelligence Leadership Style พร้อมตัวอย่างและการปรับใช้
 • เทคนิคการใช้ Power และ Authority ที่เหมาะสม
 • ตัวอย่าง มุมมองจากประสบการณ์
 • สรุปและถามตอบLatest Course


Latest Articles