In-house Training

เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน (Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader)

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 คน

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ยกตัวอย่าง
- Workshop


จันทร์ - ศุกร์ 30,000 บาท / วัน
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 37,500 บาท / วัน
ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ผลิตภาพ (Productivity) ถือเป็นตัวชี้วัดหลักของความสามารถในการแข่งขันของทุกองค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร แต่บุคลากรส่วนใหญ่ของหลายๆ องค์กร ยังมีความเชื่อว่า “ผลิตภาพเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ” หรือ อาจมองว่า “กิจกรรมที่ส่งเสริมผลิตภาพเป็นงานเพิ่ม ทำแล้วเสียเวลาไม่ได้อะไรตอบแทน หรือไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น” ซึ่งมุมมองเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงระดับบรรยากาศของการเพิ่มผลิตภาพ อัตราการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนา อีกทั้งระดับผลลัพธ์ของผลิตภาพในองค์กรที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งไม่อาจเสริมสร้างการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรได้ จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงยังเป็น “ปัญหา” ของหลายองค์กร

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรสำหรับหัวหน้างาน ด้วยการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจมุมมอง IPO (Input Process Output) และฝึกปฏิบัติเทคนิคที่สำคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงงาน ตลอดจนเทคนิคบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างผลงานในการยกระดับ “ผลิตภาพ” ด้วยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในความรับผิดชอบ มีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม ผ่านความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวหน้างาน ที่สามารถสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และทราบถึงแนวทางในการสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวมของเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ตลอดจนแนวทางการบริหารกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการอบรม  การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
  • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
  • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00 – การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
– บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00 – ความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ และการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ
(Overview and Linkage of Productivity Basic Tools)

วันที่ 3

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00 – เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Techniques)

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
  • Flip Chart และปากกาเคมี
  • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop

ราคาค่าบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ราคาวันละ 30,000 บาท

วันเสาร์-อาทิตย์ ราคาวันละ 37,500 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และสถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (Sataporn@ftpi.or.th)หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles