“เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ”

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทุกวันนี้ ทุกองค์กรต่างก็ต้องพบกับความท้าทาย การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ “หัวหน้างาน” ย่อมมีส่วนสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการเชื่อมโยงนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติ และเป็นฟันเฟืองในการผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาแบบทั่วทั้งองค์กร

การที่หัวหน้างาน เห็นความสำคัญและมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองในทุกมิติ จึงถือเป็นปัจจัยหลักของการเตรียมคนในองค์กร สู่การพัฒนาและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

Slider
How can 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor help you?

มุ่งเน้นการพัฒนาหัวหน้างาน โดยประยุกต์ใช้แนวทางของ TWI : Training Within Industry ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และดำเนินการจริงในองค์กร ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ประกอบด้วย

• การทำความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน Supervisor Role & Responsibility
• ทักษะการสอนงาน JI : Job Instruction
• ทักษะการปรับปรุงวิธีการทำงาน JM : Job Methods
• ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน JR : Job Relations

องค์กรจึงได้หัวหน้างานที่มีทักษะครบถ้วน ศักยภาพครบครัน สำหรับผลักดันภารกิจต่างๆ ขององค์กร

Slider


จุดเด่นของโครงการ
โครงการระยะสั้นที่สร้างคุณค่าในระยะยาว จากการพัฒนาหัวหน้างานซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาองค์กร
เน้นพัฒนาทักษะหัวหน้างานและพัฒนากระบวนการทำงานไปพร้อมกัน ภายใต้การฝึกปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนและคำแนะนำจากที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ฝึกทักษะอย่างรอบด้านทั้งการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร การปรับปรุงและพัฒนางาน และการนำเสนอ
เรียนรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแบบ Online มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำได้เป็นรายบุคคล
Slider
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
หัวหน้างานพัฒนาระดับความรู้และทักษะที่จำเป็น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ
กระบวนการทำงานได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานได้ใช้ศักยภาพตัวเองมากขึ้น มีส่วนร่วมกับการปรับปรุงงานและสร้างผลงานของหน่วยงาน
องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ
Slider
Project Approach and Steps
Slider
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิต และภาคบริการ
ที่ต้องการพัฒนา
หัวหน้างานระดับต้น-กลาง

วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน HRM & HRD
สุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำ
ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

72,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 4

ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slider
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
สุธาสินี โพธิจันทร์
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912
Slider