3 กรกฎาคม 2023

สรุปความรู้จากสุดยอดสัมมนาแห่งปี 21st TQA Winner Conference

…เจาะวิธีเข้าใจลูกค้า เข้าถึงบุคลากร สร้างองค์กรยั่งยืน…

ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า หรือ บุคลากร ต่างก็เป็นคนสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องใส่ใจ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อดูแลคนเหล่านี้อย่างดีที่สุด ในฐานะที่เป็นคนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนเรียนรู้สาระสำคัญในการเข้าใจลูกค้า และเข้าถึงบุคลากร 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จาก งานสัมมนา 21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

.

เข้าใจลูกค้า

เข้าใจว่าลูกค้าของเราคือใคร ก่อนอื่นองค์กรควรทำความเข้าใจลูกค้าของตัวเองให้ดีว่าลูกค้าของเรามีใครบ้าง ? หากมีหลายกลุ่มให้เริ่มจากการจำแนกกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ทำให้มองเห็นชัดเจนว่าใครคือลูกค้าที่เราต้องให้ความสำคัญ และควรนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการรูปแบบใดให้เหมาะสม

รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร การรับฟังเสียงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องใส่ใจและเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าตลอดทั้ง Customer Journey เพื่อให้เข้าใจทั้งจุดเด่น จุดด้อยในการให้บริการ รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจลูกค้า เมื่อทราบแล้วว่าลูกค้าของเราเป็นใครและต้องการอะไร ก็ถึงเวลาวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีคุณค่า เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างถูกต้อง สอดรับกับความต้องการและเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

.

ให้ความสำคัญกับบุคลากร

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนา เพราะศักยภาพของบุคลากรมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ การวางแผนพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อ Reskill/Upskill และการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถปรับตัว สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการก้าวไปสู่บทบาทใหม่ ๆ ในอนาคต

จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้้องการของบุุคลากรที่่แตกต่่างกัันในแต่่ละช่่วงวััย โดยอาจมอบสิทธิพิเศษหรือรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

อย่าลืมกำหนดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน เพื่อประเมิน ติดตามผลลัพธ์ และความสำเร็จของกระบวนการพัฒนา พร้อมหาจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

ค้นหาหลักสูตรอบรบใน TQA Training Program 2023 คลิก
Writer