6 กรกฎาคม 2023

work from home productive

จริงหรือไม่ Work from Home ทำให้ Productivity ลดลง ?

โดย ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีข้อถกเถียงว่า ‘Remote Work’ หรือ ‘Work from Home’ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลิตภาพพนักงานลดลงจริงหรือไม่ หลังสถานการณ์โควิด 19 การทำงานจากสถานที่ระยะไกลและการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นกระแสหลัก แม้สถานการณ์แพร่ระบาดและอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 จะบรรเทาลงไปมาก แต่กระแสหลักนี้กลับยังคงอยู่ … และยังถูกเรียกร้องให้นายจ้างทบทวนรูปแบบการทำงานใหม่นี้

The Economist ได้เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่จ้างโดยผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงสิงหาคม 2020 พบว่า

พนักงานโดยเฉลี่ยรับสาย 26 สายต่อวันหรือประมาณ 1 ครั้ง ทุก ๆ 20 นาที แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบันทึกการโทรของพนักงานที่ทำงานจากสถานที่ระยะไกลใช้เวลาเพิ่มขึ้น 40 วินาทีในการโทรแต่ละครั้ง ทำให้พนักงานที่ทำงานจากสถานที่ระยะไกลมีประสิทธิภาพน้อยลง 12% แต่ถ้าปรับให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน กลับพบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 7.6%

งานวิจัยจึงสรุปว่า การทำงานที่บ้านสามารถตัดสิ่งรบกวน โดยเฉพาะงานคอลเซ็นเตอร์ ปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำงานแต่อยู่ที่บริบทงาน

work from home

Work from Home แม้ยืดหยุ่น แต่อาจโดดเดี่ยว

แม้ WFH จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานอยู่หลายประการ เช่น การเดินทางที่ลดลง ทำให้เราสามารถจัดการเวลาในการทำงานได้มากขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่เราควบคุมสิ่งแวดล้อมและการขัดจังหวะทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้น สามารถสร้างสมดุลและระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้น แต่ก็ยังมีความท้าทายที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ อาทิ ความโดดเดี่ยว การขาดปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากัน ความยากลำบากในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในบางงานอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง นอกจากนี้ สิ่งรบกวนที่บ้าน งานบ้านหรือความรับผิดชอบในครอบครัวหากไม่ได้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ลดสมาธิในการทำงานได้

สิ่งสำคัญคือองค์กรต้องทราบผลกระทบของการทำงานจากระยะไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละงานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระดับการสนับสนุนและทรัพยากรที่นายจ้างจัดหาให้เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพและประสบความสำเร็จในการทำงานจากระยะไกลควรเป็นอย่างไร ในขณะที่พนักงานบางตำแหน่งต้องทำงานในสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่มีโครงสร้าง เพราะฉะนั้นลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้ ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงานด้วย องค์กรอาจยังไม่สามารถตัดสินใจได้ตอนนี้ว่า WFH มีความเหมาะสมหรือไม่ แต่สิ่งที่องค์กรสามารถทำได้คือการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานและนำมาสร้างความผูกพันพนักงาน

Work from Home จะมีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับ ความผูกพัน’ ของพนักงาน

มาถึงตรงนี้ คำถามที่โปรยไว้ข้างต้น “จริงหรือไม่ WFH ทำให้ Productivity ลดลง” มีคำตอบแล้ว คือ ใช่ และ ไม่ใช่ แต่คำถามนี้ตอบได้ทันที่ว่า ไม่ใช่ ถ้าเราทราบปัจจัยที่ทำให้พนักงานของเรามีความผูกพันต่อองค์กรและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานก็จะสามารถประยุกต์ใช้การ WFH มาเป็นนโยบายที่เหมาะสมได้หากมีข้อมูลในการวิเคราะห์มากพอ

ดังนั้น การสำรวจความผูกพันพนักงานเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้พนักงานรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร จะเป็นข้อมูลสำคัญให้องค์กรได้นำไปปรับปรุงนโยบาย ออกแบบมาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความผูกพันอย่างแข็งแรงต่อไป เมื่อกลไกขับเคลื่อนภายในมีความเข้มแข็ง การเปลี่ยนแปลงใดที่จะมากระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็กลายเป็นเรื่องง่ายในการรับมือและยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานด้วย


ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก
Writer