4 กรกฎาคม 2023

   

 

Employee Engagement Survey

กุญแจสำคัญ สร้างองค์กรให้ยั่งยืน

 

           Employee Engagement Survey  เป็นการวัดระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน หากองค์กรใด  มีความผูกพันของพนักงานมากย่อมหมายถึง พนักงานมีแรงจูงใจและทัศนคติในการทำงานดี ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

 

  ผลสำรวจ ที่ได้รับจากการทำ  “Employee Engagement Survey”  

ถือเป็น ข้อมูลสำคัญ ที่ส่งผลต่อ การขับเคลื่อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ ของการทำ Employee Engagement Survey 

 • รู้ว่าพนักงานคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรื่องต่างๆ ขององค์กร
 • รู้ว่าจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องอะไร เพื่อที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้สูงขึ้นอีก

 

ผลลัพธ์ จากการทำ Employee Engagement Survey ที่องค์กรได้รับ

          • อัตราการลาออกของพนักงานลดลง (Higher Employee Retention)
          • ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น (Productivity Improvement)
          • เสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วมร่วมที่ดีขององค์กร (Good Corporate  Culture)
          • มีข้อมูลตั้งต้นสำหรับจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร (Human Development Plan)
          • ผลจากการปรับปรุงและพัฒนา ถือเป็นรากฐานสำคัญไปสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมที่ดีภายในองค์กร (Innovative Organization)

 

ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก

 

 




Writer