20 เมษายน 2022

2 องค์กร TQC Plus: People 2021

เผยข้อคิดให้แกร่ง หัวใจสำคัญนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘บุคลากร’ คือ ฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การใส่ใจดูแลบุคลากรอย่างครอบคลุม ทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตหลังเลิกงาน จึงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญ เฉกเช่นเดียวกับ ‘คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ และ โรงพยาบาลพญาไท 2’ องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเดินหน้าพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ การันตีด้วยรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus: People) ประจำปี 2564

หากบุคลากรไม่มีคุณภาพ องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ?

แน่นอนว่าคำตอบคือ เป็นไปได้ยาก หรือ แทบเป็นไปไม่ได้เลย เพราะการมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอยู่ในองค์กร ย่อมเป็นความได้เปรียบ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาองค์กรให้ก้าวไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาเป็นอันดับแรก ๆ

เพราะโลกเปลี่ยนไปทุกวัน บุคลากรและองค์กรก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน แผนการบริหารบุคลากรของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการสำคัญในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

สร้างความเข้าใจ

โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมองเห็นเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

รู้จักตนเอง

การทำให้บุคลากรรู้จักหน้าที่ และเข้าใจในบทบาทของตนเอง

บูรณาการการทำงานร่วมกัน

รวมถึงอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาสร้างประโยชน์แก่องค์กร

รวมพลังจากการทำงานเป็นทีม

ทำให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นคุณค่าของกันและกัน 

ภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร

ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ ทำให้บุคลากรผูกพัน

และเชื่อมั่นว่าที่นี่เป็น “Best Place to Work” อย่างแท้จริง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำคัญต่อการบริหารบุคลากรอย่างไร ?

……………………………………………………………

ถัดมาที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 อีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (TQC Plus: People) ประจำปี 2564 ก็มีความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่า ‘บุคลากร คือ ปัจจัยที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ’ และยังยึดมั่นในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร รวมถึงพยายามค้นหาหนทางในการทำให้บุคลากรนั้นมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตมากที่สุด สอดรับไปกับทิศทางขององค์กร

ทำความรู้จักวัฒนธรรม ‘We before Me’ ของโรงพยาบาลพญาไท 2

การดูแลบุคลากรในความหมายของโรงพยาบาลพญาไท 2 ไม่ใช่แค่การดูแลเรื่องผลตอบแทน หรือ ความสุขกายสบายใจทั่วไป แต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กร และจากการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลพญาไท 2 มองเห็นแนวทางการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบและนำไปสู่ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ ผ่านการกำหนดวัฒนธรรม ‘We before Me’ ที่บุคลากรทุกคนยึดมั่น ทั้งหมด 5 we ได้แก่

 

we open – กล้าคิด กล้าพูด เมื่อมีปัญหาในการทำงาน บุคลากรต้องกล้ารายงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อที่จะหาทางแก้ไขได้ถูกต้องและทันเวลา

.

 we can – อดทน บุคลากรต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการทำงานต่าง ๆ ของตนเองให้ลุล่วง

.

we change – ปรับตัวได้ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นก็ตาม โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน  ตนเองก่อน

.

.we serve – ใส่ใจ ทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน โดยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัว

.

we own – มีความรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้าบ้านต้อนรับลูกค้าที่ดี จะทำให้มีความสุขในการทำงาน

.

โรงพยาบาลพญาไท 2

.

 

นอกเหนือจากข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่าง บุคลากร ของ 2 องค์กร TQC Plus: People 2021 ที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในบทความนี้แล้ว นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับหลาย ๆ องค์กร ในการกลับมาทบทวนกับตนเองว่า ที่ผ่านมาเราดูแลบุคลากรของเราดีพอหรือไม่ ? และจะมีแนวทางใดบ้างที่จะสามารถช่วยให้เราสามารถดูแลบุคลากรได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

หลักสูตรแนะนำ
Writer