26 เมษายน 2022

ทักษะการจับประเด็น อาวุธสำคัญของการถอดองค์ความรู้

ในกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ทักษะการจับประเด็นมีส่วนช่วยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้ไปจนถึงการเผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ซึ่งต้องมีการสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อเขียน การจัดทำเป็นคู่มือการทำงาน การทำมาตรฐานการทำงาน ฯลฯ ทักษะในการจับประเด็นจะทำให้องค์ความรู้มีความคมชัด ง่ายสำหรับการเรียนรู้ต่อไป รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอีกด้วย

📌อ่านบทความฉบับเต็มเรื่อง สกัดแก่นให้แม่นยำคลิก  https://www.ftpi.or.th/2022/89703

📌อ่านบทความอื่น ๆ ของคุณ สุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing  คลิก    https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ