16 พฤศจิกายน 2021

3 โมเดลสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถตอบโจทย์องค์กรในด้านการจัดการความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม

เพราะการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) คือ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพ สร้างความได้เปรียบแก่องค์กรให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

เพื่อให้การจัดการความรู้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างแท้จริง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เชื่อมโยง 2 เครื่องมือเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้กลายเป็น 3 โมเดลสู่ความเป็นเลิศ ที่สามารถตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจในด้านการจัดการความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม ควบคู่กับการปรับปรุงผลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมิน SE-AM / TQA / Performance Improvement

📌อ่านต่อ คลิก https://www.ftpi.or.th/2021/73106

 
Writer