29 ตุลาคม 2021

สูตรความสำเร็จกลยุทธ์ปั้นนวัตกรรมของ CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ ที่มีคนจำนวนมาก แต่สามารถขับเคลื่อนองค์กรจนได้รางวัล Thailand Quality Class หรือ TQC ประจำปี 2563 และความสำเร็จที่โดดเด่น นั่นก็คือ กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ผลการดำเนินการที่ก้าวกระโดด มาดูว่า CMU ใช้วิธีการแบบไหน

เริ่มจาก กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
และมองหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จขององค์กร หรือ Key Success Factors

STEEP Analysis
มองหาประเด็นในด้านต่างๆจากปัจจัยภายนอก แล้วนำมากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ 


กระบวนการกลั่นกรองปัจจัยภายนอก
ด้วยการใช้ปัจจัยภายในองค์กรเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองที่สำคัญ ซึ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ

1) Impact on Vision อะไรมีผลกับการบรรลุวิสัยทัศน์ได้มากหรือน้อย และส่งผลระยะสั้นหรือยาว

2) สอดคล้องกับ Core Competency หรือไม่

3) ความพร้อมของทรัพยากรที่จะดำเนินการ

ผลลัพธ์ที่ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ
Product Innovation , Service Innovation และ Process Innovation

ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

 ___________

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)
คลิก 

หลักสูตรอบรม TQA

 

 

 
Writer