23 ธันวาคม 2020

22 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (DPO – CDO Symposium 2020)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนมีผลบังคับใช้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมแสดงปาฐกถาเรื่อง “DPO กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยเสนอถึงความสำคัญในการทำความเข้าใจ และกำหนดมาตรการเพื่อรองรับการใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ต่อองค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วน พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตามมาด้วยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจากตัวแทนของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ คุณไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ASEAN CIO Association (ACIOA) คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแสดงถึงพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความพร้อมต่อการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต่อไป

ภายในงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชั้นนำผู้ให้การสนับสนุนที่เข้าร่วมงานรวม 400 คน ยังได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Data Protection Now and Next,  Business Functions ความท้าทายของ DPO กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติตาม PDPA รวมถึงยังมีบูธคลินิกที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้นำความรู้ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานในหน่วยงานของตน

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Best Practice PDPA Awards 2020 ให้แก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในด้านการเตรียมความพร้อมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด นับเป็น 3 องค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

PDPA

ดาวน์โหลดไฟล์ Presentation คลิก 


ภาพบรรยากาศในงาน 

PDPA

PDPA

 

PDPA

PDPA

PDPA

PDPA

PDPA

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานผู้ร่วมจัดงาน มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้แนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล FTPI – PDPA Implementation Model ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานสากล NIST Privacy Framework และ ISO 27701

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 

PDPA

PDPA

PDPA
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ