PDPA Compliance for Executive Management Training Course

หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงสาระสำคัญ และข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

หลักสูตร อบรม PDPA Compliance for Executive Management Training Course

รายละเอียด : PDPA Compliance for Executive Management Training Course