PDPA Compliance Implementation with NIST Privacy Framework

หลักสูตรเพื่อการยกระดับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบแนวทางมาตรฐานสากล NIST Privacy Framework

หลักสูตร อบรม PDPA สถาบันเพิ่ม

รายละเอียด : PDPA Compliance Implementation with NIST Privacy Framework