27 กุมภาพันธ์ 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมกันนี้ผู้แทนจากองค์กรที่ได้รับรางวัล ยังร่วมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อนำพาองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านบทความ คลิก

สนใจหลักสูตร TQA Training Program 2020
Click  >>
https://www.ftpi.or.th/services/training/tqa-training

 โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

TQA Criteria : ตีโจทย์ให้แตก กับการเรียนรู้เกณฑ์แต่ละหมวด
TQA Internal Organization Assessment : สร้างผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อการพัฒนาองค์กร
TQA Application Report  Writing : วิธีการเขียนรายงานและผลการดำเนินงาน
Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools :  เจาะลึกเครื่องมื่อที่มุ่งเน้นการพัฒนารายหมวด
Learning and Sharing with Winner Organizations  : เยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้ Best Practice องค์กรที่ได้รางวัล

สนใจหลักสูตร Core Business Enablers for State Enterprise
Click  >>
https://www.ftpi.or.th/services/training/core-business-enablers-for-state-enterprise

โปรแกรมที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับ มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

Enabler 1 : Corporate Governance & Leadership
Enabler 2 : Strategic Planning
Enabler 4 : Stakeholder & Customer
Enabler 6 : Human Capital Management
Enabler 7 : Knowledge Management & Innovation Management


Tags:


Writer