16 กุมภาพันธ์ 2020

Lean

 

จากกระแสความแรงของอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทย และมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องให้ความสำคัญกับผลิตภาพและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล

ดังนั้น องค์กรจะก้าวให้ทันยุค 4.0 ต้องมีการวางแผนรับมืออย่างชาญฉลาด และมีระบบที่เชื่อมต่อจะทำให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ คือ เทคโนโลยี ระบบงาน และคน

ลีน (Lean) จึงเป็นระบบในการบริหารจัดการสำคัญ ที่ช่วยในการยกระดับองค์กรสู่ Operational Excellence  โดยมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ตลอดกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เชิญพบกับนิทรรศการ Transforming Organizational

Performance through Lean Management ร่วมเรียนรู้ Lean Thinking เครื่องมือของลีน และ “3 Stages  Model of Change” ประกอบไปด้วย 1. Basic Lean 2. Lean management 3. Lean 4.0 ซึ่งครอบคลุม Productivity Maturity Level ขององค์กรทั้งภาคการผลิต บริการ และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำการสร้าง Roadmap ในการ Transform องค์กร ด้วย Lean สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/25th


Tags:


Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ