Home 25th

Slide 1

หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะจากปัจจุบันไปสู่ “ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง (High Income countries)”

ผลิตภาพ (Productivity) เป็นเพียงคำตอบเดียวที่จะช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การยกระดับผลิตภาพของประเทศจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้ง ทักษะและความสามารถของแรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และความพร้อมของปัจจัยแวดล้อม ดังเช่น โครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของกฎระเบียบ ตลอดจนประสิทธิภาพของภาครัฐ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะสถาบันแห่งชาติ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กร ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เพื่อนำเสนอรูปแบบ และแนวทางของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สามารถชี้นำแนวทางที่เหมาะสมแก่ภาครัฐ ในการขับเคลื่อนผลิตภาพของประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Speaker
Meet Our
Speakers
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานในพิธีเปิดงาน
ดร. วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
อตีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด
Dr. AKP Mochtan
Secretary-General,
Asian Productivity Organization : APO
ศ. คลินิกเกียรติคุณ
นพ. ธราธิป โคละทัต
ผู้จัดการ “โครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย”
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ดร. สันติ กนกธนาพร
อดีตเลขาธิการ
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
Mr. Moses Ma
Managing Partner - FutureLab Consulting
ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานสถาบันการสร้างชาติ
Nation-Building Institute–NBI
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
Mr. Steven Landman
KIU founder and CEO
Slide 1
Exhibition
พบกับบูธนิทรรศการ ยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เสริมความรู้ด้านผลิตภาพสู่อนาคต
Slide 1
1. พบกับการประเมินศักยภาพองค์กรพร้อมรายละเอียดของ Roadmap ในการปรับเปลี่ยนสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทปัจจุบันขององค์กรสู่ความท้าทายในอนาคตเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบยั่งยืน

2. รับรู้ถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้ง 4 ระดับ

1. เรียนรู้ Lean Thinking เครื่องมือของลีน และ “3 Stages Model of Change” ในการยกระดับสมรรถนะขององค์กรทั้งภาคการผลิต และภาคบริการด้วยกระบวนการลีน
2. พูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำการสร้าง roadmap ในการ transform องค์กร ด้วย Lean

1. มาร่วมเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์อนาคตที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้วย Foresight Interactive Learning ที่จะทำให้คุณเข้าใจการวิเคราะห์อนาคตตั้งแต่ต้นจนจบ ภายใน 3 นาที
2. คุณจะได้ทดลองใช้ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางอนาคตแห่งความไม่แน่นอน Foresight Intelligence System (FIS) เครื่องมือที่ช่วยให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศ (Horizon Scanning)
3. พบกับกิจกรรม Strategic Thinking and Coaching จาก Future Trend และ Driving Force ขององค์กรที่ได้จากการทำ Corporate Foresight โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร

1. ร่วมกิจกรรม “Productivity Check-up” เพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร ฟรี 5 องค์กร
2. พูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงองค์กร

1. Empowering your career development ไปกับ APO Program
2. Digital Learning Platform

1. ทดลองตรวจประเมินการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทาง TQA

2. รับคำแนะนำการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร

พบกับหลักสูตรหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อมุ่งสู่อนาคตในทุกมิติ และ Training Promotion Package ที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ

Slide 1
Organized by
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Supporting Partners
Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition