Speakers 25th

Slide 1
International Forum on
Transforming Productivity for Tomorrow Success

Slide 1

Speakers
19-20 February 2020
Grand Hall 201-203 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)
Day 1
19 February 2020
นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานในพิธีเปิดงาน
Profile
“Productivity ปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย”
ดร. วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน และยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการวางนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และตลาดทุน

ดร.วิรไท เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทชั้นนำของประเทศหลายแห่ง

ทางด้านกิจการเพื่อสังคม ดร.วิรไท ยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา รวมทั้งได้รับเลือกเป็น Eisenhower Fellow ในปี พ.ศ. 2556 อีกด้วย

“ทักษะแรงงานในอนาคต ทำอย่างไรให้รอด”
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ผู้ซึ่งคร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย ซึ่งเสริมรากฐานให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ดร. ไพรินทร์ ยังได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ระหว่างปี พ.ศ.2560 -2562 รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล
"Lean for Healthcare Service: A Success Case for Preterm Birth Reduction“
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ธราธิป โคละทัต
ผู้จัดการ “โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย”
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตุลาคม 47- 30 กันยายน 51) เป็นผู้ก่อตั้ง “ทีมช่วยชีวิตทารกแรกเกิด” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ “โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
"Productivity movement for future transformation“
ดร. สันติ กนกธนาพร
อดีตเลขาธิการ
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

อดีตเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และยังเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต หรือ Center of Excellence for Foresight รวมทั้งวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
Day 2
20 February 2020
"Challenges in boosting the Productivity Movement in Asia and the Pacific“
Dr. AKP Mochtan
Secretary-General,
Asian Productivity Organization : APO

เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) หรือ เอพีโอ โดยก่อนหน้านี้ Dr. AKP Mochtan ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายกิจการประชาคมและองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการเงินและทุน ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคงและกฎระเบียบ รวมไปถึงการจัดการความสัมพันธ์กับชุมชน
นอกจากการทำงานร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียในด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการวิจัยและวางแผนแล้วนั้น Dr. AKP Mochtan ยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) อีกด้วย
"ชูแนวคิดผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ นำองค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน“
ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) หรือ เอพีโอ โดยก่อนหน้านี้ Dr. AKP Mochtan ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายกิจการประชาคมและองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการในด้านการเงินและทุน ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคงและกฎระเบียบ รวมไปถึงการจัดการความสัมพันธ์กับชุมชน
นอกจากการทำงานร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียในด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการวิจัยและวางแผนแล้วนั้น Dr. AKP Mochtan ยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) อีกด้วย
"How Innovation Leads Organization to Achieve Transformational Breakthroughs“
Mr. Moses Ma
Managing Partner,
FutureLab Consulting

Mr. Moses Ma เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ที่มีโอกาสได้ทำงานกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อมุ่งเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต รวมทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงในนิตยสาร Time และหนังสือพิมพ์ the New York Times
นอกจากนี้ Mr. Moses Ma ยังได้นำเสนอความคิดใหม่ ๆ ในวงการเทคโนโลยี ที่สามารถมองเห็นถึงอนาคตและความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างธุรกิจที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเกมส์ ในรูปแบบ Networked games รวมทั้งยังเป็นผู้คิดค้นคอนเซปต์ eMarkets บน Platform ที่เรียกว่า Commerce Net อีกด้วย
"Driving Public and Private Sectors to Enhance Productivity and Transform for Future“
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานสถาบันการสร้างชาติ: Nation-Building Institute–NBI
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย รวมถึงศาสตราจารย์ด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์, Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business ประจำมหาวิทยาลัย Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ประธาน สถาบันการสร้างชาติ Nation-Building Institute (NBI) และประธาน สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (Institute of Future Studies for Development)
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช และนักวิจัยศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อิมแพครีเสิร์ช มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผลงานด้านงานเขียนหนังสือมากกว่า 200 เล่ม และมีผลงานบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำมากกว่า 500 เรื่อง
“Digital Transformation”
Mr. Steven Landman
Founder and CEO, Kiu

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Kiu Global ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจด้วย Cloud และยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “Angel Investor” ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือและแนะนำธุรกิจเกิดใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
Mr. Steven ยังเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและด้านการเงินแก่ธุรกิจ Startup ในวงการ Silicon Valley อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งของ Oracle ซึ่งเป็น Integrated Cloud Applications Platform Services ชื่อดังของอเมริกา

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition