8 กุมภาพันธ์ 2020

ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นความท้าทายของผู้นำยุคใหม่ที่ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ ด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาและยกระดับองค์กรได้อย่างยั่งยืน เพราะการที่องค์กรจะดำเนินธุรกิจได้นั้น มีหลายองค์ประกอบที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือ “ผลิตภาพ” ที่จะช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

“ผลิตภาพ คือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้ได้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มสูงขึ้นในระดับบุคคล  องค์กร หรือประเทศ ด้วยจิตสำนึกที่จะสร้างสรรค์ เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Productivity Maturity Level (PML) เครื่องมือที่ช่วยในการประเมินสถานะผลิตภาพขององค์กร ทำให้ทราบว่าผลิตภาพขององค์กรอยู่ในระดับไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงในเรื่องใด เนื่องจากผลิตภาพสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าแค่เพียงการลดต้นทุน เพราะผลิตภาพจะนำองค์กรคุณไปสู่การเติบโต ต่อยอด และยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เชิญพบกับนิทรรศการ Consultant Clinic ร่วมกิจกรรม “Productivity Check-up” ทดลองทำ “แบบประเมินสถานะผลิตภาพขององค์กร” พร้อมสมัครเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร ฟรี จำนวน 5 องค์กร อีกทั้งสามารถร่วมพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการปรับปรุงองค์กร โดยวิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/25th

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ