14 มกราคม 2020

Industry Upgrading มุ่งสู่ Industry 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันหลายประเทศในโลกมีความตื่นตัวเกี่ยวกับกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 4 (Industry 4.0) โดยเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมหน้าการดำเนินธุรกิจ ประเทศเยอรมนีคาดการณ์ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 4 (Industry 4.0) น่าจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า

การปรับปรุงผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก (facilitate) ที่ผู้ประกอบการเลือกเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเกื้อหนุน (enabler) ให้องค์กรสามารถยกระดับผลิตภาพของตนเองได้อย่างก้าวกระโดด

ดังนั้น ผู้ประกอบการ ควรตระหนักและเข้าใจหลักการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อย่างถูกต้อง เพราะไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรเกิดขึ้นในอนาคต องค์กรก็จะสามารถตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี รวมถึงแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถปรับตัวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การประเมินศักยภาพและกำหนดแผนการปรับปรุงด้วย Maturity Assessment  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยองค์กรประเมินสถานะ ความพร้อม เพื่อมุ่งสู่แนวคิด Industry 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เชิญพบกับนิทรรศการ Industry 4.0 ซึ่งจะนำเสนอการประเมินศักยภาพองค์กร การวางรายละเอียดของ Roadmap ในการปรับเปลี่ยนสู่แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากบริบทปัจจุบันขององค์กรสู่ความท้าทายในอนาคตเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบยั่งยืน รวมถึงรับรู้ถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้ง 4 ระดับ 1.Enterprise Productivity  2.Integrated Information  3.Integrated Platform และ 4. Business Ecosystem สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/25th
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ