FTPI จับมือ APO เชื่อมไทยและเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อความยั่งยืนทางอาหารและการเกษตร

ในอนาคตข้างหน้า ประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร จะกลายเป็นความท้าทายขององค์กร ที่ต้องค้นหาแนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก และยังต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

งานประชุมนานาชาติ “Asian Food and Agribusiness Conference: Smart Food Value Chains” ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับประเทศสมาชิก ในการกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับผลิตภาพและความยั่งยืนในภาคการเกษตร ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการยกระดับผลิตภาพในกลุ่มประเทศสมาชิก