16 กรกฎาคม 2018

เมื่อลมแห่งการเปลี่ยนแปลง พัดมายังทิศทางที่ธุรกิจกำลังก้าวเดิน องค์กรที่ต้องการอยู่รอดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิสัยทัศน์ ไปจนกระทั่งกลยุทธ์ เพื่อให้ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เล็งเห็นว่าการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงนั้น  จะต้องใช้ความรู้นำทาง และมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

อ่านบทความ คลิก

สนใจหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง คลิก www.ftpi.or.th/services/productivity
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ