17 พฤษภาคม 2018

ในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในยุคนี้ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพ

ดาวน์โหลดบทความ คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ