15 February 2018

 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งล้วนขึ้นอยู่ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

ผลิตภาพ หรือ Productivity จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันนั้น ต้องเกิดจากผลิตภาพของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ ครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและการบริการ ภาครัฐ และภาคประชาช

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”  ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ ช่วยบริหารจัดการผลผลิตและยกระดับผลิตภาพให้กับเศรษฐกิจไทย หรือที่เรียกว่าการเพิ่ม Productivity และเป็นเครื่องมือที่พร้อมจะช่วยปรับทิศทางการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการทำงานที่เยิ่นเย้อ ส่งผลให้องค์กรเกิดสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดบทความ คลิก

TQA Training Program 2018
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ