โลกเปลี่ยนองค์กรต้องปรับ เพื่อรับมือ “Aging Workforce”

สถานการณทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแข่‹งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงอย่างต‹อเนื่อง อายุเฉลี่ยแรงงานในระบบที่มีอายุสูงขึ้น อัตราการเกิดลดลง เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นความเป็นšดิจิทัลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งนำไปสู่การลดลงของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลดบทความ คลิก