Six Sigma ช่วยจัดการปัญหาอย่างตรงจุด สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา โดยมีปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง ด้านสังคมที่ให้ความใส่ใจในเรื่องความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม เพราะผลกระทบเหล่านั้นอาจทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น ด้วยส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตจะต้องตอบสนองให้ได้ อาทิ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบ

ดาวน์โหลดบทความ คลิก

สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
– “Six Sigma Green Belt Training” คลิก www.ftpi.or.th/event/19728
– Process Innovation by Six Sigma – Black Belt Project คลิก www.ftpi.or.th/2017/19977