8 December 2017

กระแสที่ถูกยกระดับความสำคัญทั่วโลก และในบ้านเราเองก็กำลังได้รับการพูดถึงในทุกภาคส่วน อย่าง Sustainable Development Growth : SDG หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มองการพัฒนาในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งในการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมพร้อมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน……

ดาวน์โหลดบทความ คลิก

 

 
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ